ประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเขินหมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าตำบลเขิน(ซุุ้มเฉลิมพระเกียรติ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองคลอง หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 13 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ 10 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (หลังวัด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 13 (จำนวน 2 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 12 (จำนวน 4 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 11 (จำนวน 4 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 (จำนวน 6 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 3 บ้านโนนหนองสิม (จำนวน 5 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 2 (จำนวน 6 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน หมู่ที่ 1 (จำนวน 6 จุด) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 (สายบ้านนายสินประเสริฐ) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (สายบ้านนายทองจันทร์-นางทิพวรรณ) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 (หมู่ที่ 9-นางพรศรี) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (สายบ้านนายสมบัติ-โรงเรียนโนนสว่าง) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขินหมู่ที่ 1 (สายบ้านนายแอ๊ดไปสำนักสงฆ์หนองผือ) (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขินหมู่ที่ 2 (สายสี่แยกไปบ้านหนองตาเนียง) (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขินหมู่ที่ 8 (สายวัดเวฬุวัณ-โนนหนองคลอง) (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไฮ หมู่ที่ 11 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 (โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ศก.ถ.39-006 จากสายบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ 10 ถึงสายบ้านเวาะตำบลเหล่ากวาง บ้านหนองอะโลมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน (โครงการอุดหนุน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ศก.ถ.39-007 บ้านเขิน หมู่ที่ 1 – บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2563)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขินหมู่ที่ 1บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-007 (เงินอุดหนุน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเขิน หมู่ที่ 1 สายไปหนองหว้า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเขิน หมู่ที่ 2 สายสามแยกบ้านเจ๊หว้า จำนวน 2 ช่วง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเขิน หมู่ที่ 2 สายบ้านพ่อโม จำนวน 2 ช่วง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 สายลานมัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 สายทุ่งนาพ่อหมอน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 สายคลองชลประทาน ถึงแยกหัวเละ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 สายบ้านฝรั่ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 สายป่าช้า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้านโนนสว่าง จำนวน 2 ช่วง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายทดท่าคล้อ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 สายคอกวัวนายคำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 สายทุ่งเปี๊ยะ จำนวน 2 ช่วง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนหนองคลอง หมู่ที่ 12 สายทุ่งนานอก จำนวน 3 ช่วง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเขิน หมู่ที่ 13 สายบ้านเหล่า จำนวน 2 ช่วง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 1 สายภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายนพพร ถึงข้าง อบต.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 4 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 8 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนายทองจันทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ 10 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไฮ หมู่ที่ 11 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองคลอง หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 13 สายทางภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมูที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมูที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 3 (สายหนองปิง)แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.39-004) (งบเหลือจ่าย)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5-บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-001 (เงินอุดหนุน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (หมู่ที่ 9-ทุ่งเปี้ยะ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายแอ๊ด-สำนักสงฆ์หนองผือ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านโนนหนองคลอง หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไฮ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓ สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.๓๙-๐๐๔) (งบเหลือจ่าย)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายทองจันทร์ บุดดีสุข)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขิน หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขิน หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขิน หมู่ที่ 2 สายทาง (สายป้อมตำรวจ-หนองกระทิง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.39-009) จำนวน 1 สาย (งบเหลือจ่าย)

โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขิน 1

โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขิน 2