ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธรการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565