ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัทติกคอนกรีต สายบ้านเขิน หมู่ที 8 เขตอำเภอน้ำเกลี้ยง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-005

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขินหมู่ที่ 1บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-007 (เงินอุดหนุน)

ประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 3 (สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.39-004) (งบเหลือจ่าย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 3(สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.39-004) (งบเหลือจ่าย)

ประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5-บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-001 (เงินอุดหนุน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5-บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-001 (เงินอุดหนุน)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓ (สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.๓๙-๐๐๔) (งบเงินเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๓ (สายหนองปิง ) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.๓๙-๐๐๔) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ สาย (งบเงินเหลือจ่าย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ศก.ถ.๓๙-๐๐๖ จากสายบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายบ้านเวาะตำบลเหล่ากวาง บ้านหนองอะโลมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขิน