การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ปี 2562

ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ปี 2562

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น3

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มารตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ปี 2562

หลักเกณฑ์และงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2564