โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรับคำกล่าวรายงานจาก นางสาวณปภัช วันดีรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริการส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเคราะห์วิทยากร จาก สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมบ้าน

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยท่านวิทยา โสภวงค์ ปลัดอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมท่านท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้ออกเยี่ยมครอบครัวนางจำปี วันดีรัตน์ ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลเขิน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมบ้าน

ร่วมประชุมแนวทางการทำงานเชิงรุกรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันนี้ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.15 น. นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมปลัดอำเภอ สสอ. ผกก.สภ.น้ำเกลี้ยง นายก อบต. ปลัด อบต.ผู้นำชุมชน อสม.ฯลฯ ร่วมประชุมแนวทางการทำงานเชิงรุกรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น สืบเนื่องจากการกลับภูมิลำเนาของแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งอาจนำมาแพร่ระบาดที่อาจไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกันมาตรการสูงสุด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ